วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

เพศกับชีวิตคริสเตียน


เพศกับชีวิตคริสเตียน
อ.เจริญ ยธิกุล

คำจำกัดคำว่า เพศ (SEX)
คำว่า SEX มีความหมายกว้างมาก จะแยกเป็น สอง คำ คือ SEX IDENTETY หมายถึง การที่เราเกิดมาเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย เป็นสิ่งที่ระบุถึง ความแตกต่างทางเพศโดยธรรมชาติ แบะอีกคำหนึ่งคือ SEXUAL ACTIVITY หมายถึง กิจกรรมการกระทำที่ชักนำไปสู่การประพฤติ และการ
กระทำทางเพศ
ทัศนคติเรื่อง เพศ (SEX) มีหลาย ทัศนะ บางคนมีเจตคติ (ATTITUDE) ในแง่ไม่ดี อาจเพราะการ อบรม มาว่า เรื่องเพศเป็นเรื่อง สกปรก ลามก หยาบคาย บางทัศนะมีอะไรเป็นจุดเกี่ยวกับเซ็กอยู่ที่เป้นลบ มาจากรากในอดีต หรือ การถูกอบรม ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องการป้องกันตัวเอง แม้รู้ว่า ไม่เป็นเรื่องสกปรกแต่ก็ไม่อยากพูดถึง เช่น บางคนเป็นรักร่วมเพศ(HOMOSEXUAL) แต่บาง ก็มีบางท่านกล้าที่จะพูดถึงมัน เช่น ดร.เสรี วงศ์มณฑา
แท้จริง จินตนาการเรื่องเพศ เกิดขึ้นเพื่อฮอร์โมนเริ่มทำงานตอนเข้าสู่วัยรุ่น เด็กหญิงเริ่มมี หน้าอก ประจำเดือน มีขนรักแร้ ชายเริ่มเสียงแหบ พระเจ้าสร้างให้มีชาย และหญิง (ปฐก 1:27) และเพศทั้ง 2 เพศ ซึ่งจะต้องอาศัยซึ่งกัน
และกัน ชายนั้นจะปกป้องดูแล และ เข้มแข็ง ส่วนหญิงจะเป็นเพศอ่อนแอ ต้องการการปกป้องดูแล ด้านจิตใจ และอารมณ์ ชายจะไม่สมบูรณ์ หากไม่มีหญิง และหญิงไม่มีชาย (ปฐก.2:24) แต่กระนั้น ทั้งชาย และหญิงมีเพศที่กำหนดในการสืบพันธุ์ มีอารมณ์เพศที่แสดงออก การเข้าใจและมีอารมย์เพศ นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่จะผิดเมื่อเราใช้ในทางที่ผิด ในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันมีสื่อที่ใช้เพศในทางที่ผิด เช่น ภาพยนต์ วีดีโอ หนังสือที่เป็นตัวเร้า และนำไปสู่การใช้เรื่องเพศผิด วัตถุ ประสงค์ไป
เพศนั้นมีไว้เฉพาะสามีภรรยา เพศมิได้มีไว้สำหรับเพื่อน หรือญาติ แต่สำหรับสามีภรรยา หรือคนที่ยังไม่แต่งงาน แต่จะถูกต้องสำหรับสามีภรรยาเท่านั้น แต่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมทางเพศสมัยนี้ สาเหตุ
1. การค้นพบวิธีคุมกำเนิดและ ปล่อยอิสระในการมีเพศสัมพันธุ์
2. ความมีอิสระของสตรี
3. สภาพสังคมที่มีอิสระ
4. การศึกษาทางโลก
5. สื่อมวลชนที่ทเปิดโปง เปิดเผย อย่างอิสระ ในทางเชิญชวนและ ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ พระเยซูตรัส "การที่มีความปรารถนาในกาม โดยไม่ถูกต้องตามพระบัญญัติถือว่าผิดพอ ๆ กับ การกระทำ" (มธ.5:27-28)

ไม่มีความคิดเห็น: